tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze prowadzi badania monitorujące jakość kształcenia. W każdym semestrze KANS prowadzi wśród studentów badania ankietowe, które są elementem składowym oceny nauczyciela akademickiego a także pozwalają ocenić poszczególne zajęcia.

Ważnym elementem badania i doskonalenia jakości kształcenia są badania losów zawodowych absolwentów. Monitoring losów zawodowych absolwentów pozwala doskonalić bieżącą ofertę dydaktyczną i dostosować ofertę do wymagań rynku pracy oraz trafniej prognozować zmiany kierunków kształcenia. W ubiegłych latach KPSW przeprowadziła badania losów zawodowych absolwentów Uczelni. Poniżej przedstawiono skrót raportów z przeprowadzonych badań.

· Uczelniana Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia

· Proces Boloński

· Dokumenty normujące jakość kształcenia

· Badania jakości kształcenia

· Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

· Kontakt

 

Uczelniana Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia

W uczelni powołano Uczelnianą Komisję Zapewniania Jakości Kształcenia, której zadaniem jest koordynacja i integracja wszelkich działań w celu wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Skład Komisji:

 1. dr Beata Telążka prof. KPSW – Prorektor KPSW, przewodniczący Komisji;
 2.  dr Anna Mickiewicz – przedstawiciel Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych;
 3.  dr Elżbieta Zieja prof. KPSW - przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych;
 4.  dr Marcelina Szewczuk-Sadowska – Kierownik Sekcji Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich;
 5.  mgr Olga Bebech – specjalista do spraw jakości kształcenia;
 6.  mgr Bogumiła Pieczychlebek – specjalista do spraw  studenckich i dokumentacji;
 7.  Marcelina Kumorek – przedstawiciel studentów Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych,
 8.  Łukasz Kozłowski - przedstawiciel studentów Wydziału Nauk Humanistycznych   i Społecznych.

 

Proces Boloński

Proces Boloński – jest to program zapoczątkowany 19 czerwca 1999, kiedy to 29 ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe 29 krajów Europy podpisało dokument, który miał na celu przyspieszenie utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Główne postanowienia Procesu Bolońskiego mają sprzyjać ujednoliceniu systemów szkolnictwa wyższego. Należą do nich:

 • wprowadzenie systemu punktów kredytowych ECTS;
 • podział studiów na studia I i II stopnia;
 • kontrola jakości kształcenia oraz wewnętrzny uczelniany system zapewniania jakości;
 • promocja programów mobilności studentów i wykładowców; (program międzynarodowy – Erasmus i program krajowy – MOST)
 • promocja kształcenia przez całe życie.

Dokumenty wewnętrzne normujące jakość kształcenia

 

 

 

Badania losów zawodowych absolwentów


Uczelniana  Jakość Kształcenia

Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Europejska Rama kwalifikacji (ERK) – przyjęta w UE struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia dla krajowych ram kwalifikacji umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach UE.
Polska Rama Kwalifikacji (PRK) – przyjęta w Polsce struktura poziomów kwalifikacji do ZSK. Poziomy PRK odpowiadają poziomom ERK.
Przypisanie poziomu PRK danej kwalifikacji – rozstrzygnięcie podjęte na zasadach określonych w ustawie o ZSK o ustaleniu poziomu PRK dla danej kwalifikacji na podstawie porównania efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK.

 

Kontakt

Sekcja Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich KANS tel. 75 64 53 325;75 64 53 386

                                                                                              

 

Propozycje zmian w procedurach zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia może zgłosić każdy student, pracownik lub inne osoby związane z uczelnią.
Propozycja zmian powinna zawierać opis zmiany, przyczynę proponowanej zmiany, przewidywane konsekwencje wprowadzonej zmiany oraz dane kontaktowe zgłaszającego.

Propozycje zmian można zgłaszać na adresy:

Dla wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Macelina.Szewczuk-Sadowska@kans.pl

Dla wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Anna.Mickiewicz@kans.pl